เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

ประวัติวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ชื่อส่วนงาน

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖ เว็บไซต์ www.mubr.ac.th

กำเนิดและการจัดตั้ง

พุทธศักราช ๒๕๔๓ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การนำของพระราชปริยัตยาลังการ  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีฉันทานุมัติให้ดำเนินการขยายห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

เบื้องต้น ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสัจจานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙

การยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์

ปี ๒๕๔๖ เมื่อจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น พื้นที่อาคารใช้สอยไม่เพียงพอ จึงได้มีการขยายสถานที่ และก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสัจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ซื้อที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา  มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสังฆประชาสรรค์ สูง ๔ ชั้น กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘๒ เมตร จนแล้วเสร็จ และได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนมาดำเนินการที่อาคารหลังใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างอาคารเรียน อาคารหอประชุมเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้มีความหลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์

โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓  ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๒๙ ลำดับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

๑) หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.บท.)

๒. ระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

๓) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ

๔) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

๖) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

๗) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. ระดับปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๑ หลักสูตร   ได้แก่

– หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา